ทำเนียบเครือข่ายด้านสุขภาพคน

 • แพทย์หญิงนาฏพธู สงวนวงศ์

  รักษาการนายแพทย์เชียวชาญ

  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  02-5903156

  02-5903397

  natpatou@yahoo.com

 • แพทย์หญิงรจนา วัฒนรังสรรค์

  นายแพทย์ชำนาญการ

  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  02-5913238

  02-5903397

  rochana0907@hotmail.com

 • สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

  สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

  02-5901775

  02-5901784

  soawapak@gmail.com

 • Douglas Hatch

  Senior Field Epidemiology Officer

  DAI-RESPOND Southeast Asia

  +1-301-771-7533

  douglas_hatch@dai.com

 • Stanley Fenwick

  Technical Director

  DAI-RESPOND Southeast Asia

  02-6515912-5

  02-6515916

  Stanley_fenwick@dai.com

 • คุณชุติมา ชมสุขประกิต

  Senior Program Office

  DAI-RESPOND Southeast Asia

  02-6515912-5

  02-6515916

  chutima_chomsookprakit@dai.com

 • คุณประทิน ธรรมรักษ์

  Senior Technical Officer

  DAI-RESPOND Southeast Asia

  02-6515912-5

  02-6515916

  pratin___dharmarak@dai.com